Darujte
zdravie a krásu

ŠTATÚT SÚŤAŽE
“Ošetrenie rázovou vlnou” (ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: Medical Spot, s.r.o.
  Sídlo: Súľovského 101, 01313, Rajecké Teplice IČO: 48341380
  DIČ: SK2120139384
  Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 64432/L
   
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 01.09.2020 do 15.9.2020. V tomto termíne je možné zapojiť sa do súťaže.
   
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom v SR, ktorá k statusu súťaže zverejní do komentára čo ju robí šťastnou. Všetky takéto osoby budú zaradené do výberu. Výherca bude jeden. Spôsob výberu výhercu bude náhodným výberom.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec kliniky.
   
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže k statusu súťaže zverejnil do komentára čo ho robí šťastným. Všetky takéto osoby budú zaradené do výberu. Výherca bude jeden. Spôsob výberu výhercu bude náhodným výberom.
   
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je poukaz na ošetrenie rázovou vlnou podľa vlastného výberu v hodnote 300 EUR.
   
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným výberom.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na FB profile facebook.com/klinikazdravia.sk. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
   
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry.
   
 8. Ochrana osobných údajov
  Účastník súťaže dáva týmto v prípade výhry súhlas v zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko na účely zverejnenia informácie o výhre na facebook stránke www.facebook.com/klinikazdravia.sk
   
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 28.08.2020